O nás

Zakladateľmi občianskeho združenia LECA sú producent a organizátor podujatí Andrej Antonio Leca a producent a dramaturg Roberto Leca.

Občianske združenie LECA podporuje umelecky nadané deti a mládež vo veku od 3 do 26 rokov vo všetkých umeleckých odvetviach – hudba, spev, tanec, divadlo a výtvarné umenie. Cieľom je podporovať deti dlhodobo, aby dokázali svoj talent a jeho rozvíjanie obhájiť. Štipendisti občianskeho združenia LECA sú žiaci základných umeleckých škôl, študenti konzervatórií, víťazi domácich a svetových súťaží, študenti vysokých škôl. Zmyslom projektu je podporovať jedinečnosť a osobitosť každého snaživého dieťaťa, bez rozdielu sociálneho zázemia, vierovyznania a rasy.

olecaozVenujeme sa vyhľadávaniu a podpore talentovaných detí a mládeže zo sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva SR a ČR, teda takých detí, ktoré boli obdarené talentom, ale ich sociálne zázemie im nedovoľuje alebo veľmi ťažko môže zabezpečiť podmienky pre plnohodnotné štúdium a rozvoj talentu. Za znevýhodnenie sa považuje akákoľvek podoba sociálnej exklúzie – siroty, polosiroty, deti v opatere iných členov rodiny (starí rodičia a pod.), deti z mnohodetných rodín, rodiny s dlhodobou nezamestnanosťou rodičov, deti invalidných rodičov a pod.

V rámci štipendijného programu poskytujeme štipendiá na preplatenie školných poplatkov, pomôcok a potrieb k vykonávaniu umeleckej činnosti (napr. tanečné kostýmy, tanečná obuv, výtvarné potreby, hudobné nástroje a pod.), preplácame náklady spojené so štúdiom či mimoškolské aktivity, cestovné náklady, internáty, či účastnícke poplatky na súťažiach, workshopoch, majstrovských kurzoch a pod.

Deti a mládež sú do štipendijného programu LECA FOND zaraďované na základe výberových konaní, na ktorých zasadajú v porotách odborní členovia za jednotlivé umelecké odbory.

Podpora prebieha v odboroch:
1. HUDBA A SPEV
2. DRÁMA
3. TANEC
4.  VÝTVARNÉ UMENIE

Podporujeme tiež mladých ľudí v štúdiu na vysokých školách a univerzitách v rôznych odboroch.

Garantmi občianskeho združenia LECA sú členovia Umeleckej rady, ktorí zastupujú jednotlivé umelecké odvetvia.

Počas roka pripravujeme rôzne aktivity, vďaka ktorým naši štipendisti dostávajú príležitosť prezentovať svoje zručnosti a talent. Za najvýznamnejšiu aktivitu o.z. LECA považujeme slávnostný televízny benefičný galavečer Štvorlístok pre talenty, na ktorom prezentujeme širokej verejnosti našu činnosť, vybraní štipendisti našej organizácie dostávajú možnosť predviesť svoje zručnosti a talent po boku významných osobností umeleckej scény. Takáto príležitosť pre deti predstavuje veľkú satisfakciu a je pre nich motivujúca v napredovaní a v dosahovaní študijných výsledkov a v rozvoji ich talentu.